Algı İş Güvenliği Uzmanı
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 3 f bendinde İş Güvenliği Uzmanı;
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı maddenin s bendinde ise “Teknik Eleman” tanımına açıklık getirilmiş ve teknik elemanin tanımı şöyle yapılmıştır;
Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları
İş Güvenliği Nedir sorusuna net bir yanıt vermek istersek;
“İşyeri sınırları dahilindeki tehlike kaynaklarının belirlenmesi, sonrasında bu tehlike kaynaklarının giderilmesi veya risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, çalışanların eğitilmesi ve iş güvenliği kavramının işletme kültürüne sokulması” doğru bir cevap olacaktır.
Güvenli bir iş ortamını sağlamak ve sürdürmek de İş Güveliği Uzmanın bir numaralı görevidir.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz

   • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
   • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
   • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
   • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
   • Eğitim Planı hazırlamak
   • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
   • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
   • Risk Değerlendirmesi yapmak
   • Acil Durum Planı hazırlamak
   • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
   • İç Yönetmelik hazırlamak
   • İş İzni Prosedürü hazırlamak
   • Çalışma talimatları hazırlamak
   • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
   • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
   • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
   • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
   • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
   • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
   • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
   • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
   • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
   • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
   • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
   • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
   • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
   • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
   • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek